ZUS

ZTK Sp. z o.o., Zakład Usług Sanitarnych świadczy usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Żory w sektorze I oraz III.

Świadczenie usług polega na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych:

  1. zmieszanych
  2. gromadzonych w sposób selektywny, tj:
  • papieru,
  • tworzyw sztucznych,
  • szkła,
  • opakowań wielomateriałowych,
  • metali,
  • odpadów zielonych,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

z nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, w tym nieruchomości mieszanych.

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wykonywany jest zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622. Realizacja wywozu odbywa się wyłącznie na podstawie zlecenia udzielonego przez Miasto Żory.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy wystawienie odpadów przed bramę posesji w dniu określonym w harmonogramie do godziny 6:00. Odpady niewystawione przed bramę posesji nie będą odbierane. W przypadku, gdy nieruchomość posiada boks zabudowany w ogrodzeniu, odpady komunalne będą odebrane z boksu, pod warunkiem pozostawienia otwartej furtki.